گروه کایتو برای گسترش شبکه عاملین فروش و گسترش شبکه توزیع و خدمات خود در تهران و شهرستان ها نماینده فعال می پذیرید. چنانچه خود را واجد شرایط واگذاری نمایندگی فروش می دانید، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.